Logo

Peculiarities of remote work / დის­ტან­ცი­ურ მუ­შა­ობ­აზე სა­ყო­ველ­თაო გა­დას­ვლის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი.

Makvala Robakidze / მაყვალა რობაქიძე

Georgian Technical University doctoral student / სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი.

Abstract

This work consists the peculiarities of working remotely. The Covid-19 pandemic has allowed us to rethink the importance of digital technologies and data synthesis to human capabilities. It is true that the word “pandemic” evokes a negative association, but it has accelerated such important processes as, for example, making a choice about the workplace - what the employee prefers - work from home or office. The answer to this

is individual and depends directly on the specific person, from where he / she manages to concentrate better and perform the assigned duties. The IT technologies developed in recent years have allowed us to continue working remotely when offices were closed due to a pandemic and public transport was stopped, and due to strict regulations it was even forbidden to leave the house. It would even be hard to imagine what would have happened if it had not been for the willingness of schools, banks, large corporations, telecommunications and development companies to work remotely. The world has undergone quite a sudden change, however, companies that have been prepared for crisis situations will be even more successful and developed after the pandemic will be ended.

Keywords: Globalization, remote work, pandemic, technology, employee, research, workplace / გლო­ბა­ლი­ზა­ცია, დის­ტან­ცი­ური მუ­შა­ობა, პან­დე­მია, ტექ­ნო­ლო­გია, თა­ნამ­შრო­მე­ლი, კვლე­ვა, სა­მუ­შაო ად­გი­ლი.

Introduction

ან­ოტ­აცია

ნაშ­რომ­ში გან­ხი­ლუ­ლია დის­ტან­ცი­ურ­ად მუ­შა­ობ­ის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი. Covid-19-ით გა­მოწ­ვე­ულ­მა პან­დე­მი­ამ სა­შუ­ალ­ება მოგ­ვცა გა­დაგ­ვე­აზ­რე­ბი­ნა ციფ­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ისა და მო­ნა­ცე­მე­ბის სინ­თე­ზის მნიშ­ვნე­ლო­ბა ად­ამი­ან­ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­თან. მარ­თა­ლია, სიტყვა “პან­დე­მია” ნე­გა­ტი­ურ ას­ოცი­აცი­ას იწ­ვევს, თუმ­ცა სწო­რედ მან და­აჩ­ქა­რა ის­ეთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­სე­ბი, რო­გო­რი­ცაა მა­გა­ლი­თად, არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა სა­მუ­შაო სივ­რცეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით – რა ურ­ჩევ­ნია თა­ნამ­შრო­მელს- იმ­უშა­ოს სახ­ლი­დან თუ ოფ­ის­იდ­ან. ამ­აზე პა­სუ­ხი ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ურია და და­მო­კი­დე­ბუ­ლია უშუ­ალ­ოდ კონ­კრე­ტულ პი­როვ­ნე­ბა­ზე, თუ სა­იდ­ან ახ­ერ­ხებს უკ­ეთ კონ­ცენ­ტრი­რე­ბას და და­კის­რე­ბუ­ლი მო­ვა­ლე­ობ­ებ­ის შეს­რუ­ლე­ბას. უკ­ან­ას­კნელ წლებ­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ­მა IT-ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­მა მოგ­ვცა სა­შუ­ალ­ება გაგ­ვეგ­რძე­ლე­ბი­ნა მუ­შა­ობა დის­ტან­ცი­ურ­ად მა­შინ, რო­დე­საც პან­დე­მი­ის გა­მო და­იხ­ურა ოფ­ის­ები და გა­ჩერ­და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტი, მკაც­რი რა­გუ­ლა­ცი­ებ­ის გა­მო კი სახ­ლი­დან გას­ვლაც აიკ­რძა­ლა. წარ­მოდ­გე­ნაც კი რთუ­ლი იქ­ნე­ბო­და, რა მოხ­დე­ბო­და რომ არ ყო­ფი­ლი­ყო მზა­ობა, რა­თა სკო­ლებს, ბან­კებს, მსხვილ კორ­პო­რა­ცი­ებს, სა­ტე­ლე­კო­მუ­კი­აციო და გან­მა­ვი­თა­რე­ბელ კომ­პა­ნი­ებს ემ­უშ­ავ­ათ დის­ტან­ცი­ურ­ად. მსოფ­ლი­ომ საკ­მა­ოდ მო­ულ­ოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბა გა­ნი­ცა­და, თუმ­ცა კომ­პა­ნი­ები, რომ­ლებ­მაც მზად­ყოფ­ნა გა­მო­ავ­ლი­ნა კრი­ზი­სუ­ლი სი­ტუ­აცი­ებ­ის­ად­მი, პან­დე­მი­ის ჩავ­ლის შემ­დეგ კი­დევ უფ­რო წარ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბი და გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან.

References

The New Economist N4, (2020), Vol 15, Issue 3

Eko-4-2020-1111111111111111.jpg
Published Date:

11/01/2021