Logo

Influence of Basic Actors in Globalization in Developing and Post-Soviet Countries on the Example of Georgia / გლო­ბა­ლი­აზ­ცი­ის ძი­რი­თა­დი აქ­ტო­რე­ბის გავ­ლე­ნა გან­ვი­თა­რე­ბად და პოს­ტსაბ­ჭო­თა ქვე­ნებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მა­გა­ლით­ზე

Galdava-11.jpg
Mariam Galdava / მა­რი­ამ გალ­და­ვა

Ph.D. Candidate in Political Science Caucasus International University / ო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ერ­ებ­ის დოქ­ტო­რან­ტი კავ­კა­სი­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი

Abstract

In the 21st century, globalization is becoming more and more extensive as a phenomenon. The article discusses the popularization of globalization and its transformation as a world dilemma caused by new world rules.

The aim of our research is to determine what kind of impact globalization has had, because judging by the example of our country, the country has undergone a transformation as well as political, economic, cultural, and social factors.

One of the main integration processes is the goal of bringing individual groups into a single social and cultural framework of self-identification, which has become irreversible and poses a major problem for the identity of countries, as well as economic, social, political stability and security of the population.

In this article, we use the following research methods: Qualitative research methods, which include a qualitative study of written documents, focus groups, monographic research, etc. A specific case study, on the example of Georgia, the same Case study method that helped us to better study and analyze the facts. The processes of globalization have somewhat reduced the sovereignty of states. Modern states are powerless to control or deal with globalization, to reduce or limit its scope.

However, this did not lead to the destruction of the states. By the way, some states have become more powerful. This is especially noticeable in the example of post-Soviet countries, one of the highlights of which is Georgia. Globalization, like all events, has its pros and cons, but the most worthy positive side of globalization is that it has created and established independent and sovereign states that are becoming stronger day by day in the scientific, social, cultural, political, and economic spheres.

Keywords: Independence, Georgia, Globalization, Post-Soviet Country, State. / გლო­ბა­ლი­ზა­ცია, და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბა, სა­ქარ­თვე­ლო, სა­ხელ­მწი­ფო, პოს­ტსაბ­ჭო­თა ქვე­ყა­ნა.

Introduction

21-ე სა­უკ­უნ­ეში გლო­ბა­ლი­ზა­ცია, რო­გორც მოვ­ლე­ნა უფ­რო მას­შტა­ბუ­რი ხდე­ბა და მკა­ფიო ხა­სი­ათს იძ­ენს. სტა­ტი­აში გან­ხი­ლუ­ლია გლო­ბა­ლი­ზა­ცი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და მი­სი გარ­დაქ­მნა, რო­გორც მსოფ­ლიო დი­ლე­მა, რო­მე­ლიც ახ­ალ­მა მსოფ­ლიო წე­სებ­მა გა­ნა­პი­რო­ბეს. სტა­ტი­აში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვის მე­თო­დე­ბი, რო­მე­ლიც მო­იც­ავს წე­რი­ლო­ბი­თი დო­კუ­მენ­ტე­ბის თვი­სებ­რივ შეს­წავ­ლას, ფო­კუს-ჯგუ­ფის, მო­ნოგ­რა­ფი­ულ გა­მოკ­ვლე­ვა­სა და ა.შ. კონ­კრე­ტუ­ლი შემ­თხვე­ვის კვლე­ვა, სა­ქარ­თვე­ლოს მა­გა­ლით­ზე, იგ­ივე Case study-ის მე­თო­დი, რო­მე­ლიც დაგ­ვეხ­მა­რა ფაქ­ტე­ბის უკ­ეთ შეს­წავ­ლი­სა და ან­ალ­იზ­ის პრო­ცეს­ში.

გლო­ბა­ლი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სებ­მა სა­ხელ­მწი­ფო­თა სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტი გარ­კვე­ულ­წი­ლად შე­ამ­ცი­რა. თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ხელ­მწი­ფო­ები უძ­ლუ­რე­ბი არი­ან აკ­ონ­ტრო­ლონ ან გა­უმ­კლავ­დნენ გლო­ბა­ლი­ზა­ცი­ას, შე­ამ­ცი­რონ ან შეზღუ­დონ მი­სი მოქ­მე­დე­ბის არე­ალი. თუმ­ცა, ამ­ას სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­ის გა­ნად­გუ­რე­ბა არ გა­მო­უწ­ვე­ვია. პი­ქი­რით, ზო­გი­ერ­თი სა­ხელ­მწი­ფო უფ­რო გაძ­ლი­ერ­და. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით შე­სამ­ჩნე­ვი ხდე­ბა პოს­ტსაბ­ჭო­თა ქვეყ­ნე­ბის მა­გა­ლით­ზე, რომ­ლის ერთ-ერ­თი თვალ­სა­ჩი­ნო­ება სა­ქარ­თვე­ლოა. გლო­ბა­ლი­ზა­ცი­ას, ისე, რო­გორც ყვე­ლა მოვ­ლე­ნას აქ­ვს და­დე­ბი­თი და უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ები, თუმ­ცა გლო­ბა­ლი­ზა­ცი­ის ყვე­ლა­ზე ღირ­სე­ული და­დე­ბი­თი მხა­რე არ­ის ის, რომ მი­სი დახ­მა­რე­ბით წარ­მო­იშ­ვნენ და და­არ­სდნენ და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი და სუ­ვე­რე­ნუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ები, რომ­ლე­ბიც დღი­თიდღე უფ­რო ძლი­ერ­დე­ბი­ან სა­მეც­ნი­ერო, სო­ცი­ალ­ურ, კულ­ტუ­რულ, პო­ლი­ტი­კურ და ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ სფე­რო­ებ­ში.

References:

 1. Abesadze G., Abesadze T., “Globalization and Peculiarities of Georgia’s Transit Function”, Tbilisi, 2011 https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/global.pdf p.682 - last checked on 23.06. 2021
 2. Lobzhanidze D., Lobzhanidze G., “World Order and International Legal Systems”, “Mandaria Printing House” Kutaisi, 2007 p.336
 3. Meskhia I., “Global Crisis and the Georgian Economy”, Journal of Social Economy №2. Tbilisi, 2009
 4. Shengelia T., Globalization, Current Problems and Development Trends in International Business, “Universal”, Tbilisi, 2012 - https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/Konfi.pdf, p.558 - last Checked -23.06.2021
 5. Tsereteli I., Kakitelashvili St., “Culture and Modernization”, Center for Social Sciences, 2006 p.119
 6. “Globalization, modern problems of international business and development trends”, “Universal”, Tbilisi, 2012, https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/Konfi.pdf - last checked on 23.06.2021 p. 558
 7. Eteria E., “Globalization and the Nation-State: Theoretical Aspects”, https://geoeconomics.ge/?p=3674- Last checked -23.06.2021
 8. Civic education for all, “Globalization” https://www.civiceducation.ge/ka/lessons/3-30 - last checked 23.06.2021;
 9. Lewitt T., Globalization:Knowledge and Society. London. “Sage”, 1990 p.280;
 10. 10. Wahlerstein I. Globalization or transition period. Economic strategies 2000, No. 2, М.2000;
 11. Stiglitz D., “The Market Failed,” https://neftegaz.ru/news/finance/334094-dzhozef-stiglits-rynok-ne-spravilsya/- Last checked 23.06.2021.

References

The New Economist N2, (2021), Vol 16, Issue 2

02-2021.jpg
Published Date:

11/07/2021