Logo

Early effects of the COVID-19 pandemic on the real estate market in Georgia / COVID-19 პან­დე­მი­ის ნა­ად­რე­ვი ეფ­ექ­ტე­ბი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზარ­ზე სა­ქარ­თვე­ლო­ში

Photo
Natia Terterashvili / ნათია ტერტერაშვილი

Doctoral student at TSU / თსუ-ს დოქტორანტი

Abstract

The article analyzes the early effects of the COVID_19 pandemic on the Georgian real estate market. There are studies examining the impact of health deterioration and pandemic shocks on housing markets. Based on the analysis of the economic consequences caused by similar events in the past and the tools of state regulation in a crisis situation, parallels are drawn with the modern Covid pandemic. In studying the crisis situation in the real estate market, we also rely on the experience of the global financial crisis of 2007-2008, which is most often associated with the current situation. The research is mainly based on the data of the Georgian Public Registry on the real estate market, which is updated by months. The article also discusses the role and importance of government decision-making in the development business, which has helped the real estate market to some extent.

Crises are particularly damaging to the construction and real estate sectors, but we also expect that the real estate market will recover rapidly with the lifting of restrictions. This is based on the recent experience of Georgia, in particular, our simultaneous analysis of the results of the first wave of the COVID_19 pandemic. The situation was different during the crisis of 2007-2008, which was accompanied by war with Russia. Then the turn over of the construction sector decreased by 12% per year and it took about three years for the market to fully recover. At the same time, before 2008, the prices in the real estate market were very high, which confirmed the existence of a real estate “bubble”. In modern conditions, it is difficult to talk about the existence of a “bubble”, because before the pandemic real estate prices were balanced and stable. This fact allows for additional optimism.

The paper summarizes the main findings, identifies all the challenges the market are facing and also provides relevant recommendations for market participants.

Keywords: COVID_19 pandemic, Real Estate, Crisis, development business, State regulations. / COVID-19 პან­დე­მია; უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა; კრი­ზი­სი; დე­ვე­ლო­პე­რუ­ლი ბიზ­ნე­სი; სა­ხელ­მწი­ფო რე­გუ­ლა­ცი­ები.

Introduction

სტა­ტი­აში გა­ან­ალ­იზ­ებ­ულია COVID_19 პან­დე­მი­ის ნა­ად­რე­ვი ეფ­ექ­ტე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზარ­ზე. არ­სე­ბობს კვლე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­ის­წავ­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის გაუარესებისა და პან­დე­მი­ური შო­კე­ბის გავ­ლე­ნას სა­ბი­ნაო ბაზ­რებ­ზე. წარ­სულ­ში მსგავ­სი მოვ­ლე­ნე­ბით გა­მოწ­ვე­ული ეკ­ონ­ომ­იკ­ური შე­დე­გე­ბი­სა და კრი­ზი­სულ ვი­თა­რე­ბა­ში სა­ხელ­მწი­ფო რე­გუ­ლი­რე­ბის ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბის ან­ალ­იზ­ის სა­ფუძ­ველ­ზე, გავ­ლე­ბუ­ლია პა­რა­ლე­ლე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე კო­ვიდ პან­დე­მი­ას­თან. უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი კრი­ზი­სუ­ლი ვი­თა­რე­ბის შეს­წავ­ლი­სას ას­ევე ვეყ­რდნო­ბით 2007-2008 წლის გლო­ბა­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი კრი­ზი­სის გა­მოც­დი­ლე­ბას, რო­მელ­საც ყვე­ლა­ზე უფ­რო ხში­რად აკ­ავ­შრე­ბენ დღე­ვან­დელ ვი­თა­რე­ბას­თან. კვლე­ვა ძი­რი­თა­დად ეყ­რდნო­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ჯა­რო რე­ეს­ტრის მო­ნა­ცე­მებს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზა­რის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც თვე­ებ­ის მი­ხედ­ვით ახ­ლდე­ბა. სტა­ტი­აში ას­ევე გან­ხი­ლუ­ლია სამ­თავ­რო­ბო გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის რო­ლი და მნიშ­ვნე­ლო­ბა დე­ვე­ლო­პე­რულ ბიზ­ნეს­ში, რო­მე­ლიც გარ­კვე­ულ­წი­ლად და­ეხ­მა­რა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზარს. სუბ­სი­დი­რე­ბის პროგ­რა­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დგომ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი ცხად­ყოფს, რომ მთავ­რო­ბის მი­ერ გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ულ სუბ­სი­დი­რე­ბის პროგ­რა­მას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეფ­ექ­ტი ჰქონ­და უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზარ­ზე მოთხოვ­ნის სტი­მუ­ლი­რე­ბა­ში და ას­ევე გავ­ლე­ნა იქ­ონია კრი­ზი­სის დროს სექ­ტო­რის სტა­ბი­ლი­ზა­ცი­აზ­ეც.

სტა­ტი­აში დას­კვნის სა­ხით ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლია ძი­რი­თა­დი მიგ­ნე­ბე­ბი, გა­მოვ­ლე­ნი­ლია გა­მოწ­ვე­ვე­ბი, რომ­ლის წი­ნა­შეც დგას ბა­ზა­რი, და ას­ევე, გა­ცე­მუ­ლია შე­სა­ბა­მი­სი რე­კო­მენ­და­ცი­ები მას­ში მო­ნა­წი­ლე მხა­რე­ებ­ის­თვის.

References:

 1. Bakradze G. (2014) “The Global Financial Crisis of 2007-2008: Causes and Interpretations”, Economics and Banking, Volume 2, N2;
 2. Zurashvili N. (2018) Ways to Improve the Management Efficiency of Development Companies in Georgia, Dissertation, Tbilisi;
 3. Ambrus, A., E. Field, R. Gonzalez, 2020, Loss in the time of cholera: Long-run impact of epidemic adisease on the urban landscape, American Economic Review, 110, 475-525.
 4. Baris K. Yörük, 2020, Early effects of the COVID-19 pandemic on housing market in the United States, pp 10-11;
 5. Currie J, Davi l., Greenstone M., Walker R., 2015, Environmental health risks and housing values: Evidence from 1,600 toxic plant openings and closings, American Economic Review, 105, 678-709.
 6. Francke, M. and M. Korevaar, 2020, Housing markets in a pandemic: Evidence from historical outbreaks, Unpublished Manuscript. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566909.
 7. Lucas W. Davis, 2004, The effect of health risk on housing values: Evidence from a cancer cluster, American Economic Review, 94, 1693-1704.
 8. Wong G, 2008, Has SARS infected the property market? Evidence from Hong Kong, Journal of Urban Economics, 63, 74-95.
 9. https://forbes.ge/blog/504/frTxilad-sabazro-ekonomika Last look. 11.02.2021
 10. https://businessfeed.ge/udzraoba-udzravi-qonebis-bazarze-da-damaimedebeli-nishnebi/ Last view. 11.02.2021
 11. https://www.prospect.ge/post/real-estate-during-covid-19-pandemic Last look. 11.02.2021
 12. 11707.pdf (galtandtaggart.com) Last view. 11.02.2021
 13. RECOV.GE - by Colliers: Residential (Tbilisi) Last view. 11.02.2021
 14. https://www.prospect.ge/post/real-estate-during-covid-19-pandemic Last look. 11.02.2021
 15. COVID-19-advice-to-GR_-Final-Kate. April 15 (propertygeorgia.ge) Last seen. 11.02.2021
 16. NAPR - Property Registration Statistics Last View. 11.02.2021
 17. http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/135879/sruli Last viewed 15.12.2021
 18. http://cushwake.ge/storage/files/doc/Snapshots%20Q3_2020.pdf Last view. 11.02.2021
 19. •https://bm.ge/ka/article/subsidirebis-dasrulebis-shemdeg-axali-ipotekebis-raodenoba-43-it-shemcirda---tbc-capital-/74453 Last view. 11.02.2021
 20. 20. https://stopcov.ge/ Last viewed 20.05.2021

References

The New Economist N2, (2021), Vol 16, Issue 2

02-2021.jpg
Published Date:

11/07/2021