Logo

Benefits and challenges of applying e-learning in the Georgian higher education system / საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში ელექტრონული სწავლების გამოყენების უპირატესობები და გამოწვევები

abashishvili ფოტო.jpg
Giorgi Abashishvili / გიორგი აბაშიშვილი

PhD in Business Administration, Chancellor, Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) / ბიზ­ნე­სის ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბის დოქ­ტო­რი, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მე­თა ინ­სტი­ტუ­ტის კან­ცლე­რი

Abstract

E-learning has an increasingly important role within the ever-growing tertiary education system in many developed countries. While the research on e-learning is still relatively a novel discipline, with even a universally accepted definition being absent, there are numerous indications pointing to its increasing importance. For example, in the US alone, some 35% of university students take at least one online degree, while the ratio has been steadily increasing in the recent years.

There are numerous underlying factors which support the intensification of e-learning. Most countries cannot keep up with the increasing demand for tertiary education by merely expanding their traditional universities – be it because of high needed fixed investments, or because or elevated costs of engaging the relatively scarce teaching staff. In the same time, the ICT revolution – as well as the ongoing COVID outbreak – both facilitate and require shifts to a delocalized contact between students and the teaching staff. In sum, this provides many developing countries with a mechanism of provision of tertiary education to large masses of prospective students without having to invest in physical infrastructure.

However, this is not a process without challenges. Regulation in many countries is only yet to cope with these technology and demography-induced shifts in education. Some academic fields are not yet appropriate for distance learning. Cheating and plagiarism could be widespread if not tackled with appropriate strategies and technological solutions. This document examines these elements by providing an overview of the experiences in some of the countries where the e-learning system already took deep roots.

Georgia has much to gain if it includes e-learning in its tertiary education system. Georgia at this moment is, seemingly, one of the few relatively developed countries which still do not have a fully-fledged and accredited e-learning platform within its tertiary education system. However, as World Bank data show, some 64% of Georgia’s high school graduates successfully enroll to a university, which is approx. 10 percentage points lower than OECD average, or as much as 25-30 percentage points lower than some of the world’s top education performers, such as Finland, the Netherlands or South Korea. While this gap needs to be bridged if Georgia is to tap the potential of the ongoing technological revolution, introduction of e-learning to its system may be of significant help, while it would not incur large additional costs. Indeed, numerous international examples show that in many countries, the number of students enrolled to universities soared following the introduction of e-learning, while the quality of education has not declined. In terms of increasing the base of potential enrollments, in Georgia’s case it is important to underline that e-learning may also be a mean of reaching out and connecting with members of the numerous Georgian diaspora. Also, setting up an e-learning platform also helps the universities to engage top lecturers in many educational domains at relatively low cost, meaning that more students may be given a higher quality education.

COVID-19 outbreak is a case in point. The ongoing pandemics outbreak has shown, among other, that true business continuity for many education institutions, at all education levels, could have only been reached by employing adequate e-learning procedures. This means that those who have already instituted some forms of e-learning had fewer difficulties in overcoming the operative issues, while continuing to deliver education.

Keywords: Higher education, E-lerning / უმაღლესი განათლება, ელექტრონული სწავლება

Introduction

ელექტრონულ სწავლებას სულ უფრო მნიშვნლოვანი როლი ენიჭება განვითარებული ქვეყნების მუდმივად მზარდი უმაღლესი განათლების სისტემაში. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული სწავლების კვლევები შედარებით ახალი მიმართულებაა და მისი საყოველთაოდ მიღებული განმარტება არ არსებობს, მისი მნიშვნელობის ზრდის დამადასტურებელი უამრავი ფაქტი არსებობს. მაგალითად, მხოლოდ აშშ-ში, უნივერსიტეტის სტუდენტთა დაახლოებით 35%, სულ მცირე, ერთ ონლაინ აკადემიურ ხარისხს მაინც იღებს, თუმცა უკანასკნელი წლების განმავლობაში ეს მაჩვენებელი სტაბილურად იზრდება.

მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ფაქტორები არსებობს, რომლებიც ხელს უწყობენ ელექტრონული სწავლების ინტენსივობის ზრდას. ქვეყნების უმრავლესობა მხოლოდ ტრადიციული უნივერსიტეტების გაფართოებით უმაღლეს განათლებაზე მზარდ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს - დიდი მოცულობის ინვესტიციების საჭიროებისა, თუ შედარებით მწირი კვალიფიციური კადრების მოზიდვის ხარჯების გამო. ამავდროულად, “საინფორმაციო-ტექნოლოგიური რევოლუცია“, ისევე როგორც მიმდინარე კორონა ვირუსის (COVID 19) გავრცელება, სტუდენტებისა და მასწავლებლების დელოკალიზაციას უწყობს ხელს. მთლიანობაში, ეს, ბევრ განვითარებად ქვეყანას უზრუნველყოფს მექანიზმით, რომლითაც შესაძლებელი ხდება უამრავი პერსპექტიული სტუდენტისათვის უმაღლესი განვითარების მიწოდება, ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაში დამატებითი ინვესტირების გარეშე.

თუმცა ამ პროცესს გარკვეული გამოწვევებიც ახლავს. ბევრ ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციები ჯერ კიდევ ვერ უმკლავდება განათლების სისტემაში დემოგრაფიული და ტექნოლოგიური მიზეზებით გამოწვეულ ცვლილებებს. შესაბამისი სტრატეგიისა და ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს პლაგიატს და გაყალბებას. დოკუმენტში განხილულია ეს ელემენტები, იმ ქვეყნების მაგალითზე, სადაც ელექტრონულ სწავლებას უკვე ღრმა ფესვები აქვს. ეს დოკუმენტი ზემოაღნიშნული იდეების ერთგვარი შეჯამებაა. ამასთან, აღწერილია რამდენიმე ქვეყნის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, პოლონეთის და სამხრეთ კორეის მაგალითები, სადაც ელექტრონულ სწავლებას საკმაოდ ღრმა ფესვები აქვს. საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში ელექტრონული სწავლების ჩართვა ქვეყნისათვის საკმაოდ მომგებიანი იქნება. დღეისათვის, როგორც ჩანს, საქართველო, იმ მცირერიცხოვან, შედარებით განვითარებულ ქვეყნებს შორისაა, რომლებსაც უმაღლესი განათლების სისტემაში ჯერ კიდევ არ აქვს სრულყოფილი და აკრედიტებული ელექტრონული სწავლების პლატფორმა. თუმცაღა, მსოფლიო ბანკის მონაცემები ცხადყოფს, რომ აბიტურიენტთა 64% წარმატებით ირიცხება უმაღლეს სასწავლებლებში, რაც 10%-ით ნაკლებია ვიდრე ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მაჩვენებელი და 25-30%-ით ნაკლები ვიდრე განათლების ხარისხის კუთხით მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში - ფინეთში, ჰოლანდიაში და სამხრეთ კორეაში. ვინაიდან ეს წყვეტა (gap) შესავსებია, თუ საქართველოს სურს მიმდინარე ტექნოლოგიური რევოლუციის პოტენციალის გამოყენება, ელექტრონული საცვლების დანერგვა, საგრნობლად დაეხმარება მას. ამასთან, დიდ ფინანსურ ხარჯებს არ გამოიწვევს. მრავალი საერთაშორისო მაგალითი აჩვენებს, რომ ელექტრონული სწავლების შემოღების შემდეგ, უნივერსიტეტებში სტუდენტთა მეტი რაოდენობა ჩაირიცხა, ხოლო განათლების ხარისხი არ გაუარესებულა. პოტენციური ჩარიცხვის ზრდის თვალსაზრისით, საქართველოს შემთხვევაში, აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული სწავლება შესაძლოა გახდეს მრავალრიცხოვან ქართულ დიასპორასთან კავშირის საშუალება. ამასთან, ელექტრონული სწავლების პლატფორმის აწყობა, უნივერსიტეტებს, შედარებით ნაკლები დანახარჯებით, საუკეთესო ლექტორების მოზიდვაში დაეხმარება. ეს კი, იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი სტუდენტი შეძლებს უკეთესი განათლების მიღებას. კორონაროვირუსის (COVID-19) აფეთქება ნიშანდობლივი მაგალითია. ვირუსით გამოწვეულმა ცვლილებებმა, ნათლად აჩვენა, რომ „ნამდვილი ბიზნესის უწყვეტობა“ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, განათლების ყველა დონეზე, მხოლოდ ელექტრონული სწავლების შესაბამისი პროცედურების გამოყენებით არის შესაძლებელი. მათ, ვისაც რაიმე ფორმით, უკვე დანერგილი ჰქონდათ ელექტრონული სწავლება, სასწავლო პროცესის გასაგრძელებლად ნაკლები სირთულის გადალახვა მოუწიათ.

References

 1. Abaidoo N, Arkorful V, (2014), “The role of e-learning, the advantages and disadvantages of its adoption in Higher Education”, International journal of education and research, vol. 2, No. 12, pp. 397-410;
 2. Abbad, M. M., Morris, D., & de Nahlik, C, 2009, “Looking under the Bonnet: Factors Affecting Student Adoption of E-Learning Systems in Jordan”, The International Review of Research in Open and Distance Learning;
 3. Alsalem A, 2004, Educational Technology and E-learning, Riyadh
 4. Barro R, 1997, Determinants of economic growth: a cross country empirical study, MIT press, Cambridge (USA);
 5. Bassanini A, Scarpetta S, Hemmings P, 2001, “Economic growth: the role of policies and institutions. Panel data evidence from OECD countries”, OECD Economics Department Working Papers, No. 283;
 6. Bozkurt A, 2019, “From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions, and Theories”, Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, pp. 252-273;
 7. Brown D, Cromby J, Standen P, 2001, “The effective use of virtual environments in the education and rehabilitation of students with intellectual disabilities”, British Journal of Educational Technology, 32(3), pp. 289-299;
 8. Dublin L, 2003, “If you only look under the street lamps……Or nine e-Learning Myths”, The e-Learning developers journal;
 9. European Commission, 2001, The eLearning Action Plan: Designing tomorrow’s education, http://www.elearningeuropa.info;
 10. European university association, 2013, Annual report 2013, Brussels;
 11. Gemmel N, 1996, “Evaluating the impacts of human capital stocks and accumulation on economic growth: some new evidence”, Oxford bulleting of economics and statistics, vol. 58, pp. 9-28;;
 12. Gorska D, 2016, “E-learning in higher education”, The person and the challenges, vol.6, p. 35-43
 13. Guiney P, 2015, E-learning in the workplace – an annotated bibliography, Auckland (New Zealand);
 14. IDEAL, 2015, Distance education in European higher education: Germany case study, Oslo (Norway);;
 15. JuhadiI N, Samah A, Sarah H, 2007, “Use of Technology, Job Characteristics and work outcomes: A case of Unitary Instructors”, International Review of business Research papers, 3(2), vol. 184-203
 16. Khan B, 2005, Managing E-learning: Design, Delivery, Implementation and Evaluation, Hershey (USA);
 17. Kirkpatrick D, 2005, Accreditation and assuring quality in open and distance learning, Vancouver;
 18. Maltz, L., Deblois, P. & The EDUCAUSE Current Issues Committee, 2005, “Top Ten IT Issues”, EDUCAUSE Review, 40 (1), pp. 15-28;
 19. NUFFIC, 2015, Education system in South Korea, The Hague;
 20. OBHE, 2007, Online learning in Universities: Selected data from the 2006 Observatory survey, London;
 21. OECD, 2005, E-learning in tertiary education, Paris;
 22. Sadler-Smith E, 2000, “Modern learning methods: rhetoric and reality”, Personnel Review, 29(4), pp. 474-490;
 23. UK Department for education, 2018, Review of the online learning and artificial intelligence education market, London;
 24. Valero A, Van Reenen J, 2019, “The economic impact of universities: Evidence from across the globe”, Economics of Education Review, vol. 68(C), pp. 53-67;
 25. Wagner N, Hassanein K, Head M, 2008, “Who is responsible for E-learning in Higher Education? A Stakeholders’ Analysis”, Educational Technology & Society, 11 (3), 26-36;
 26. Zhang D, Zhou L, Briggs R. & Nunamaker J, 2006, “Instructional video in e-learning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness”, Information & Management, 43 (1), pp. 15-27;
 27. Law of Georgia on General Education, 2005, Legislative Herald of Georgia.
 28. Veshapidze, S., (2020). Religion and national values in Georgia. International Scientific Collection, Volume 3, pp. 33-36.
 29. Veshapidze, S., Mchedlishvili, Z., (2020). From Ilia Chavchavadze’s Economic Views: Competition, Private Property and International Trade. Ecoforum Journal 9 (2).
 30. Veshapidze, S., (2017). THE TRADITIONS ORIENTATED ON EUROPEAN VALUES IN GEORGIA. Sciences of Europe. VOL 4, No 13 (13).
 31. Sichinava, A., Chikava, M., Veshapidze, S., Sekhniashvili, D., Pailodze, N., (2013). Realities of internationalization of higher education in Georgia. PRADEC Conference. Internationalisation in Higher Education: Evaluating concepts, challenges and strategies, 25-26 April, 2013 Proceedings Volume 2 | Issue 1 | August 2013 |pp.95-98].

References

The New Economist N2, (2021), Vol 16, Issue 2

02-2021.jpg
Published Date:

11/07/2021